Regulamin świadczenia usług w zakresie porady prawnej za pośrednictwem łączy telefonicznych i internetowych przez Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu

I Postanowienia ogólne. Definicje.

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania umów o świadczenie porady prawnej w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem łączy telefonicznych i internetowych przez spółkę Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu na rzecz Klientów.
 2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
  • Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna na rzecz której wykonywana jest Usługa;
  • Kancelaria lub Administrator – spółka Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7/5, 61-144 Poznań, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127111, NIP: 7781402380, REGON: 634378118;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin;
  • Specjalista – prawnik wykonujący Usługę na rzecz Klienta;
  • Usługa – porady prawne wykonywane przez spółkę Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Spółka partnerska na rzecz Klienta na odległość, w oparciu o wywiad oraz dokumentacje przesłaną na odległość za pomocą łączności telefonicznej lub internetowej w formie: konsultacji telefonicznej lub wideo rozmowy;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 3. Usługa świadczona jest przez spółkę Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7/5, 61-144 Poznań, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127111, NIP: 7781402380, REGON: 634378118;
 4. Usługa kierowana jest wyłącznie do osób/podmiotów posiadających miejsce zamieszkania (siedzibę) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Usługa jest realizowana, w miarę możliwości terminów, od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 15:00.

II Informacje dla korzystających z Usługi

 1. Usługa wykonywana jest przy użyciu standardowych łączy telefonicznych oraz (opcjonalnie) przy zastosowaniu otwartej sieci Internet. Nie można zatem wykluczyć ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przekazywanych informacji za pośrednictwem tych łączy w wyniku celowego i bezprawnego ataku hakerskiego. Zabezpieczenie tych łączy wykluczające zagrożenie leży poza możliwościami Kancelarii, tym niemniej zastosowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Kancelarii ograniczają ryzyko zagrożenia do sytuacji o charakterze incydentalnym (ryzyko naruszenia bezpieczeństwa niewielkie).
 2. Przy zawieraniu umowy o wykonanie Usługi oraz przy wykonaniu Usługi Kancelaria korzysta z łączy których koszty są standardowe, zwykłe dla tego rodzaju połączeń.
 3. Adres elektroniczny Kancelarii: porady@brzoziewskakedziora.pl
 4. Numer telefonu kontaktowy Kancelarii: 61-8-523-500
 5. Adres e-mail dla składania reklamacji: reklamacje@brzoziewskakedziora.pl
 6. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego telefonu komórkowego oraz posiadanie komputera z dostępem do internetu oraz do poczty elektronicznej z aktywnym adresem poczty (e-mail).
 7. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta za pośrednictwem łączy, o których mowa w punkcie 10 do Kancelarii informacji o charakterze bezprawnym.

III Cena Usługi. Sposób płatności

 1. Cena Usługi jest stała i wynosi 150 zł. netto oraz podatek od towarów i usług VAT od tej kwoty (23%) zł. łącznie 184,50 zł. za jedną Usługę. Klient poza kosztami ewentualnych wykonywanych przez Klienta połączeń, nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem Usługi.
 2. Kwotę Ceny Usługi Klient zobowiązany jest uiścić w formie bezgotówkowej przed wykonaniem usługi za pośrednictwem operatora płatności t-Pay.
 3. Klient poza kosztami ewentualnych wykonywanych przez Klienta połączeń, nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem

IV Zawarcie Umowy o wykonanie Usługi.

 1. W celu zawarcia umowy o wykonanie Usługi, Klient dokonuje rezerwacji terminu Usługi za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: porady.brzoziewskakedziora.pl przy użyciu formularza rezerwacji.
 2. W formularzu rezerwacji Klient podaje dane osobowe Klienta oraz adres poczty elektronicznej. Jednocześnie Klient wybiera rodzaj konsultacji oraz preferowany sposób realizacji Usługi (video rozmowa Skype, rozmowa telefoniczna). Jednocześnie Klient wyraża zgodę na rejestrację przebiegu rozmowy (opcjonalnie).
 3. W przypadku gdy Usługa ma zostać zrealizowana za pomocą komunikatora internetowego Skype (video rozmowa) Klient w formularzu rezerwacji zobowiązany jest do podania identyfikatora umożliwiającego nawiązanie połączenia za pomocą komunikatora Skype.
 4. Po dokonaniu rezerwacji terminu Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia rachunku za Usługę na formularzu rezerwacji tj. imienia i nazwiska/nazwę firmy, adresu zamieszkania/siedziby, numeru telefonu oraz adres poczty elektronicznej, PESEL/NIP.
 5. W celu zawarcia umowy o wykonanie Usługi Klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu świadczenia usługi prawnej przez Kancelarię, zaakceptowania regulaminu operatora płatności t-Pay, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówienia, złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności.
 6. Umowa o wykonanie Usługi zostaje zawarta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Kancelarię.
 7. Po dokonaniu płatności i przyjęciu zamówienia przez Kancelarię, Kancelaria niezwłocznie wystawia i przesyła Klientowi na wskazany adres e-mail rachunek wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu oraz potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

V Szczegółowe wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do posiadania urządzeń spełniających następujące wymagania techniczne, niezbędne do zrealizowania Usługi:
  – aktywny telefon komórkowy umożliwiający prowadzenie rozmowy głosowej.
 2. W celu skorzystania z Usługi w formie video rozmowy Klient zobowiązany jest nadto do posiadania aktywnego z dostępem do internetu komputera oraz urządzenia umożliwiającego prowadzenie rozmowy głosowej oraz obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową.
 3. Opcje wskazane w punkcie 23 i 24 wymagają aktywnego dostępu do sieci Internet.

VI Wykonanie Usługi

 1. Specjalista nawiązuje połączenie z Klientem w sposób i w terminie wskazanym przez Klienta w rezerwacji. W przypadku braku odbioru połączenia Specjalista kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila przypominającego o zamówionej usłudze. Trzykrotny brak odbioru połączenia przez Klienta we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją przez Klienta z Usługi. W przypadku rezygnacji z Usługi Klient nie jest uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z usługą.
 2. W celu weryfikacji tożsamości Klienta, Klienta może zostać poproszony przez Specjalistę do podania danych wskazanych w formularzu rezerwacji.
 3. Wykonanie Usługi następuje poprzez rozmowę i przeprowadzony w trakcie rozmowy wywiad z Klientem. Wykonanie Usługi może być wspomagane przez dane przesyłane przez Klienta w formie elektronicznej.
 4. Z wykonania usługi Specjalista sporządza notatkę, która zawiera przynajmniej imię i nazwisko/nazwę Klienta, temat porady oraz termin i czas trwania Usługi.
 5. Czas trwania Usługi nie powinien przekraczać czasu Usługi wskazanego w rezerwacji. Specjalista może nieznacznie przedłużyć czas trwania Usługi jeśli jest to niezbędne dla jej należytego wykonania. Wydłużenie czasu trwania Usługi przez Specjalistę pozostaje bez wpływu na cenę Usługi.
 6. Klient zobowiązany jest w czasie wykonywania Usługi do przekazania Specjaliście pełnej i wyczerpującej informacji dotyczącej sprawy oraz okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na świadczenie Usługi.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie niezgodnych z prawdą informacji lub zatajenie informacji, które mogą mieć istotny wpływ na świadczenie Usług.
 8. W celu udokumentowania realizacji Usługi Specjalista, za zgodą Klienta o której mowa w pkt. 16, może rejestrować przebieg rozmowy.

VII Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie Usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy o wykonanie Usługi zgodnie z punktem 20.
 2. Przykładowe oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy o wykonanie Usługi brzmi:
  „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o wykonanie usługi – porady prawnej zawartej na odległość z Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego spółka partnerska w Poznaniu, której zawarcie został mi potwierdzone w dniu …………… .
  Miejscowość …………………….. data ………………………….adres …………………………….
  Podpis czytelny ………………….”
 3. Jeżeli przed upływem terminu dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o wykonanie Usługi została ona już wykonana, Klient nie może odstąpić od umowy i odmówić zapłaty kwoty ustalonego wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Kancelaria nie może jednak żądać od Klienta pokrycia żadnych kosztów związanych z odstąpieniem poza żądaniem zapłaty kwoty ceny Usługi, o ile została już wykonana.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może przesłać w dowolnej formie tak by dotarła do Kancelarii i aby potrafił udokumentować fakt złożenia tego oświadczenia przed terminem realizacji usługi wskazanym w rezerwacji (w tym list polecony, wiadomość e-mail).

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celach:
  • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w związku z realizacją umowy o świadczenie Usługi Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta szczególnej kategorii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe będą przez Administratora przechowywane:
  • w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przez zgłoszonymi roszczeniami.
  • W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane oraz udostępnione przez Administratora:
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe Klienta w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmiotom przetwarzającym),
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym Administratora w procesach biznesowych.
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Podanie danych osobowych oraz numeru telefonu Klienta jest dobrowolne oraz niezbędne do zrealizowania Usługi.
 6. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Klient może skorzystać z następujących praw:
  • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.
  • prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
  • prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. W celu wykonania powyższych uprawnień jak i celem uzyskania dodatkowych informacji Klient powinien skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres porady@brzoziewskakedziora.pl.

IX Reklamacje

 1. Jeżeli Klient uzna, że sposób wykonania Usługi nie odpowiada zasadom określonym w umowie o wykonanie Usługi lub w przepisach prawa, może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zwięzłym określeniem przyczyn reklamacji i doręczona Kancelarii listem poleconym lub pocztą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres poczty e-mail wskazany w punkcie 9 Regulaminu.
 3. Kancelaria odpowiada na reklamację w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

X Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych między Kancelarią, a Klientem na tle wykładni lub realizacji Umowy o świadczenie Usługi jest sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowo wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin opublikowano poprzez zamieszczenie na stronie Kancelarii www.porady.brzoziewskakedziora.pl/regulamin/
 4. Kancelaria zastrzega prawo do dokonania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą odnosić się do umów o wykonanie Usług już zawartych przed datą zmiany Regulaminu.